Polityki prywatności i stosowania plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
DAWID MYSIOR szanuje prawo użytkowników strony internetowej www.sleepinsopot.com (dalej: Portal) do prywatności, dlatego niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób przetwarzania informacji o jej użytkownikach. 
 
JAK CHRONIMY PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ?
 
Pragniemy podkreślić, że przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników Portalu oraz dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów. Przede wszystkim dokładamy starań, aby otrzymane przez nas dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
Korzystając z Portalu oraz dokonując rezerwacji apartamentu za jego pośrednictwem, jak też korzystając z prenumeraty newsletteru, użytkownik Portalu akceptuje zasady zawarte w Regulaminie oraz Polityce prywatności znajdującymi się na Portalu. Dlatego też przed rozpoczęciem korzystania z Portalu należy zapoznać się z Regulaminem oraz niniejszą Polityką prywatności.
 
1. Uprzejmie informujemy, że właścicielem Portalu, usługodawcą oraz administratorem Państwa danych osobowych jest: Dawid Mysior prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DAWID MYSIOR, adres kontaktowy: 81-761 Sopot, ul. Sobieskiego 21 (w niniejszym dokumencie również jako: „DAWID MYSIOR” lub „administrator”). Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod wskazanym adresem e-mail: recepcja@sleepinsopot.com.
 
2. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez administratora danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych klientów jak również osób odwiedzających i korzystających z usług Portalu. 
 
3. O PODANIE JAKICH DANYCH OSOBOWYCH MOŻEMY PAŃSTWA POPROSIĆ? W czasie korzystania z Portalu możemy poprosić o podanie niektórych danych osobowych, dla których podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Podanie takich danych osobowych może nastąpić poprzez wypełnienie formularzy lub w inny sposób, i obejmować w szczególności następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) adres e-mail;
3) adres kontaktowy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz numer telefonu;
4) PESEL;
5) data urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL);
6) numer dokumentu tożsamości;
7) termin pobytu;
8) ilość towarzyszących dzieci;
9) państwo;
10) podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
11) numer karty płatniczej lub kredytowej i innych danych karty, jak również danych uwierzytelniających i innych danych dotyczących rozliczeń i rachunków, powiązanych z rozliczeniami mobilnymi; 
 
4. W celu rozpatrzenia reklamacji możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
1) imię i nazwisko;
2) adres e-mail;
3) adres kontaktowy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz numer telefonu;
4) numer rezerwacji;
5) ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
 
5. Dla celów wystawienia faktury oraz wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (tj. przykładowo przechowywanie dokumentacji księgowej), możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak: 
1) imię i nazwisko, firma;
2) adres;
3) numer NIP;
4) numer rezerwacji.
 
6. Dla celów marketingowych w tym także drogą elektroniczną, m.in. poprzez przesyłanie newsletterów oraz innych informacji handlowych, jeżeli została wyrażona na to zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
1) Adres e-mail;
2) Numer telefonu.
 
7. W celu oferowania przez nas naszych usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) – (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):
1) Adres e-mail;
2) Numer telefonu.
 
8. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? Dane osobowe są przetwarzane w przez DAWID MYSIOR w jednym lub więcej z następujących celów:
1) realizacji rezerwacji apartamentu;
2) komunikacji marketingowo-sprzedażowej, w tym przesyłania informacji handlowej, a także przesyłania newsletterów, jeżeli została wyrażona na to zgoda;
3) rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi procesów posprzedażowych w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi dostosowanej do indywidualnych wymagań; 
4) zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi. 
 
Brak niezbędnych danych uniemożliwi obsługę w przypadku, gdy niepodane dane są konieczne do realizacji rezerwacji apartamentu.
 
9. DAWID MYSIOR przetwarza dane także w celach analizy statystycznej. W tym celu wykorzystywane są zautomatyzowane narzędzia, by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trendów obejmujących usługi DAWID MYSIOR oraz zainteresowania tymi usługami. By móc prowadzić badania, może dochodzić do łączenia i analizowania różnych rodzajów ww. danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.
 
10. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji rezerwacji apartamentu. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz rezerwacyjny, karta gościa).
 
11. DAWID MYSIOR przetwarza dane osobowe zgodnie z następującą podstawą prawną:
1) w oparciu o wyrażoną zgodę (np. w przypadku chęci otrzymywania newsletteru);
2) na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia – w przypadku dokonania rezerwacji apartamentu;
3) w przypadku niezbędnym do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w przypadku przechowywania dokumentacji księgowej);
4) na podstawie uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich (np. w celach marketingowych, takich jak promocja usług). 
 
12. Do przetwarzania danych osobowych dochodzi lokalnie na terytorium Polski. W niektórych przypadkach podane dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, dotyczy to w szczególności podwykonawców. Każdy z podwykonawców, któremu powierzone zostanie przetwarzanie danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Podane dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa.
 
13. Podane dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przetwarzanie to ma miejsce do czasu wycofania takiej zgody.
 
14. Przekazywane dane osobowe nie są transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych. 
 
15. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
Prawo dostępu (art. 15 RODO): prawo uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo uzyskać do nich dostęp oraz informacje m.in. o celu ich przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.
 
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): mają Państwo prawo żądać od administratora sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe. W przypadku, gdy korzystanie z Portalu wiązać się z otrzymywaniem newsletteru, żądanie usunięcia danych osobowych będzie przez nas potraktowane jako rezygnacja z otrzymywania newsletteru. 
 
„Prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO): przysługuje Państwu prawo żądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach gdy:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): w określonych przypadkach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
a) gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
 
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo także zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez do takiego administratora bezpośrednio, jednak takie żądanie zostanie przez nas spełnione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.
 
Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, sprzeciw wyłączy Państwa spod działań marketingowych.
 
Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO): Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
 
16. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
17. POLITYKA COOKIES. Przy pierwszej wizycie na Portalu informowani są Państwo o używaniu plików cookies. Przetwarzanie danych w postaci plików cookie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach statystycznych, rozwoju usług oraz celach marketingowych. Brak zmiany przez Państwa ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 
18. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Portalu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Możecie Państwo w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby byli Państwo powiadamiani o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 
19. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
20. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od niego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Portal. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 
21. W przypadku jakichkolwiek zmian DAWID MYSIOR informuje o tym poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na Portalu lub także przez przesłanie odpowiedniej wiadomości email, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.